La storia

Next

La storia dala famiglia Coldesina l'è datada in dal luntan 1891, quand in dala vegia cà adibida a “stalazz”, var a dii ul servizi dal cambi di cavai, l'eva a pien regim.
In chel periodo li inscì ieva i donn a ücüpass di client e gheva l'obblig da vegh sempre café prunt sul fuguraat da dag ai vetürin a gratis.
E in di ann 40/50 dal secul pasaat, nona Pierina, ciamada la barbisa par via di sò barbiis pronunciaat, la ga fava ammò dré ala sò vaca che la ciamava Müchet.
L'è alura che ul sò fiöö Ignazio, ciamaat “Gnazin”, al cominciava cun ul cumercio dal bestiam, con una grosa predilezion par i cavai; a chii temp lì i cumerciant da besti i gheva un sò ritual e ul foulard cun un gropp particulaar, capel e gilet par ricugnosass a duveva miga mancà, par quell i gniva ciamaat “bastròzz o Bastrozzòn”.
In dal 1969 circa, l'esigenza da sclargaa la strada cantunal, la gà vüüt cumé conseguenza la demolizion di vecc stall, quindi ul Gzazin insema al sò fiöö Lüiis, in dal 1971, ià cuminciaat a faa sù una növa costrüzion che la nava ben par 20 vacc, 2 cavai e 6 purscei.
Ma sicome ormai da tanto temp la famiglia Coldesina la gestiva, apunto, miga dumà ul bestiam, ma anca l'usteria dala palazzina, in dua lavurava la moglie Margherita, mei cugnusüda come la “Mutti”par via di sò urigin Scvizzer Tudesch, e che sicüramente la trasmetüt la sò passion per l'arte culinaria e ul vin bon al fiöö Guerino, diventaat un cööc impurtant in dal panorama gastrunomic dal Tesin, e forsi anca föra canton.
Esendo ammò una famiglia da tipo feudal, tücc i duveva contribüii al bon andament dala sctesa, ognùn dando ul propi contribùt.
Infati, la tüsa, Emmy, la lavurava cumé camerera, ul Guerino in cüsina, ul Lüiis e ul Tino cun ul bestiam e l'agricultüra. Quest'ültim impiegaat anca cum'é apprendista pitur in dala dita dal porü Nito.
Pöö, cun ul pasaa dal temp, i mütazion in dal'economia i sa faseva sentii sempro püsee, anca e suratütt in dal setür primari, e quindi anca ul Lüiis al sé adeguat al cambiament e in dal 1974 al cuminciava ad ocüpass da trasport cul camio e da scaf cul trax, omm dutat d'una carica da simpatia fö dal nurmal, l'è vegnüt a mancaa tropp presct, a l'età da 36 ann, lasando la sò dona Delia e ul fiörett Aldo.
A stu punto, ul Tino la decidüü da na innanz cun la passion dal bestiam e la cumprat la stala, cun ul sustegn anca dala sò dona Nadia, continuando cun l'azienda agricola, anca se in furma ridota, fasendo ul paesan in di ritai da temp, con fadiga e sacrifizi.
Un grand aiüt, impurtant, u ghé stai dai anca dal sò grand amiis Ivo detto Lupo e ul Teo.
Imparando, intramezz, anca l'arte dala mazza di noss vecc, creando di prodotti da salümeria speciai cun ul süport dal porü Roby Zocchi.
Ma in dal 1993 un altro lütto culpiss la famiglia Coldesina, perché la Nadia la lasa ul omm e i aduraat Andrea e Ramona, lé stai un gran culpo par ul mural, ma ul Tino, persünagg mai domm, al sé miga lasaat naa e la cuntinuaat pala sò strada anca cun l'azienda, e i sò besti i gà dai ammò püsee forza e curagg, tant'è che la vurüt ciapaa in gestion anca l'Alp da Faré (Alpett da Sigirin).
In dal 2000 la Paola, la fai ul sò ingress in dala vita dal RenaTino, che cun ul sò carater tranquill e la sò infinida pazienza lé riuscida dag un nöf impüls e növa mutivazion, migliorando la gestion e l'urganizzazion dala azienda medesima.
Da conseguenza, un quai ann dopo, la Paola e ul Tino i s'üniva in matrimoni cun la benedizion di propi fiöö, e cun un rinuvat entusiasmo, pasin dopo pasin, l'azienda la cuminciaat a sübii picui ma custant mütament e migliürii, fin che cun la necesità di nöf normi par la tegnüda di vacc, ul vecc ricover al restava vöit, e da chi l'idea da trasfurmal in agriturismo.
Ul prugett, al gà vegniva dai al fiöö dal porü Lüiis, Aldo che l'è diventat architett, cun lù l'idea lé diventada realtà, anca cun ul cuntribüt dal fiöö dala Emmy, Massimo mei cugnusüt cum'è Toto, da sempro visin al mund di paesan e apasiunaat da bestiam, suratütt cum'è ul nonü Gnazin, da cavai.
Ala trasfurmazìon vera e propria, anca ul pà dal Toto, ul Rico, cügnat dal Tino (ul Cügn), cun la sò esperienza e prufesiunalità cum'è trumbee, ià cuntribüiit in manera decisa e impurtanta ala bona riuscida da stù prugett ambizius.
L'è quindi cun urgoli, dopo na fiira da gabul e cumplicazion, che presentum incöö, l'azienda agricola e agriturismo La Stala Sagl, che la ufriss i propi prudott cun quii dala region, in un ambient particulaar otegnüt dala vegia stala di vacc, cun l'ubietif da pruvaa a faa rivif i sensazion, i güst, i valur e i emuzion da na volta, ul tütt cundiit dal'alegria e l'umiltà che da sempro i ga caraterizza.


Famiglia Coldesina

I nostri recapiti

Azienda Agricola e Agriturismo La Stala
Via Cantonale 2, 6805 Mezzovico-Vira
Telefono: +41 91 930 67 77